Jste zde:

V této uspěchané době...

09.03.2010

Co nás těší ? Co nás trápí ?
Táhne-li vám k „osmdesátce“, tak máte poměr radostí a trápení  podobný jak v  té  komunistické měnové reformě  z  r. 1953 = 1 :5 - ale  někdy 1:50 ! Takže já začnu tím co mě netěší. Pěkná sdělení nechám pro ostatní - většinou mnohem mladší.

Moc mě trápí strašlivý kravál motorových vozidel v obci, v polích i v lese ! A kdyby jenom kravál ! Často po deštích úplně zničená polní cesta. Samozřejmě že dřívější polní cesty - co po nich ťapkali naši rodiče a dědové s motykami či kravky s dřevěným vozíkem - jsou nenávratně pryč i s jejich poezií. Nejenom že to současné ničení cest vjezdem motorových vozidel za každého počasí je bezohledné, ale většinou úplně zbytečné a hlavně protizákonné! Vtírá se otázka : Kde vlastně začíná  terorismus ?

Foto

Zrovna včera jsem byl svědkem řádění dvou čtyřkolek v lánu řepky „U Hája“ i s jejich vjezdem a řáděním na lesních cestách. A to je prosím ta nejhorší doba - půda v polích i na cestách je po tání sněhu úplně rozbředlá!

Jak je to vlastně se zákazem vjezdu motorových vozidel do lesa ?

Provoz motorových vozidel - zejména terénních motocyklů, tříkolek, automobilů v lesních porostech (tedy i na lesních cestách) se stává velkým problémem. Tato problematika je upravena zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a v §20/1g je výslovně tato činnost označena jako zakázaná. Příslušný k řešení této problematiky je Orgán státní správy lesů, který dle ustanovení §54/2c uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané. Pokud se osoba tohoto jednání do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí dopustí opakovaně, lze uložit pokutu další, a to až do výše dvojnásobku (§ 56/3 tohoto zákona). Nutno ale upozornit  na § 39/2d uvedeného zákona - Práva a povinnosti lesní stráže - zde je uvedeno oprávnění lesní stráže požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie ČR. Těžiště řešení dané problematiky je však na orgánech obcí s rozšířenou působností, které dle § 48 (uvedený zákon) vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona a jsou oprávněni k ukládání pokut.

Přestupku se ale dopouští i ten, kdo v rámci obecného užívání bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem v lese (pokutuje orgán státní správy - až do výše 5 tis. Kč). Tato poměrně nízká pokuta se ale nemá používat k řešení problematiky terénních aut, motorkářů a čtyřkolek.

Vysvětlení na příkladu : Houbař vjede do lesa -  les užívá k houbaření a poruší zákaz vjezdu = přestupek se sankcí do 5 tis. Kč. Motorkář či frajer na čtyřkolce, který si sem přijíždí „zajezdit“, tedy nejede les obecně užívat, ale jede konat činnost zakázanou = správní delikt s možnou sankcí do 100 tis. Kč, při opakovaném jednání v rozmezí jednoho roku až 200 tis. Kč.

Takže nic nového v naší vlasti : zákony a předpisy máme, ale je nedodržujeme !

V Hluku - úterý, 2. března 2010

Hrubý